Budynki trwałe piękne i użyteczne

Polecamy Nasze usługi!

Polityka Pywatności

Obowiązek Informacyjny

Podstawy prawne na jakich oparto politykę bezpieczeństwa stanowi:ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znane bardziej jako RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest AMB Real Estate, ul. Kadecka 5A, 41-503 Chorzów, NIP: 627-27-42-902, REGON: 362498028, zwani dalej „my” albo „AMB”, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ambrealestate.pl

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– e-mailem

Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: biuro@ambrealestate.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-zawarcia i wykonanie umów na wynajem bądź sprzedaż na podstawie art. 6 ust 1 lit b. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

-do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

-wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit c. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

-wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit f. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:

a) dla celu marketingu produktów własnych Administratora

b) w celu dochodzenia roszczeń

c) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

-adres e-mail,

-imię,

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług AMB.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniany w sytuacjach, gdy jest to konieczne abyśmy mogli wykonać nasze usługi.

Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom:

1. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

3. innym odbiorcom danych – np. firmom kurierskim, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, współpracującym firmom.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie)

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak pozyskaliśmy i jak pozyskujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane otrzymaliśmy dobrowolnie podczas podpisywania umowy oraz wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Podstawą pozyskania Twoich danych osobowych jest wyraźna i dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych np.:

– podczas podawania danych w celu realizacji umowy,

– kontaktując się poprzez formularz kontaktowy

Prawa osoby której dane dotyczą

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Powyższe prawa realizujemy niezwłocznie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych.

Skontaktuj się z nami

Blank Form (#2)

siedziba spółki:

ul. Kadecka 5A
41-503 Chorzów

kontakt:

email:
tel: